Om oss

Vi är företaget som har värdegrunden:

 Kvalité, Ansvarstagande, Pålitlighet

Scrolla ner för att läsa våra miljöpolicy

Vad vi gör

Första gallring

 Det ska göras när skogen är runt 30 år.

Andra gallring

Utförs oftast när skogen är
40-45 år.

Sista gallring

När skogen ska förberedas till slutavverkning. 

Orrefors Entreprenad AB startade hösten 2007. VD Henrik Nilsson startade företaget. Han är uppväxt inom skogsbruket och har arbetat i skogen sedan han var 15 år. Helgesbo gymnasiet var ett självklart val efter högstadiet, men efter två år insåg Henrik att han kunde mer än lärarna om modernt skogsbruk så han slutade och började arbeta hos sin far som bedrev skogsföretag på den tiden. Där arbetade han till 2007. En kort tid därefter hos en annan entreprenör, men under den tiden växte tankarna om att starta eget.Sagt och gjort hösten 2007 startade Henrik Orrefors Entreprenad AB.

I dagsläget har företaget sex anställda med två gallringsgrupper. Den största uppdragsgivaren är Södra Skogsägarna, men vi har även uppdrag åt Bergs Skog. Mer kapacitet finns att ge, så tveka inte att ringa om ni behöver vår hjälp!

Vi kan erbjuda externa trailertransporter. Behöver ni hjälp med att flytta era maskiner!

”Med en gallringsgrupp och en slutavverkningsgrupp kan vi utföra kundanpassade arbeten åt skogsföreningar, sågverk liksom privata kunder inom Nybro Kommun med en radie på 10 mil”

Att arbeta i skogen kräver att man genomför vissa utbildningar eller kurser. Exempel på detta är ADR, Virkesaptering och Grönt Kort.
 
Att vara underentreprenör åt Södra kräver stort ansvar när det gäller miljön. Alla entreprenörer måste vara certifierade och sedan 10 år tillbaka genomföra en utbildning i ”Grönt Kort”.
Grönt kort i skogen är ett skogsmaskinförarbevis som bevisar att personen har viss kompetens i ämnena: kulturmiljövård, naturhänsyn, ståndortsanpassning, föryngringsavverkning samt skogsnäringen som sådan. Det viktiga är att man som skogsmaskinsförare tänker på skogens bästa, att man bevarar skogens biologiska mångfald dvs. bevara alla arter i naturen såsom djur och växter. Många trädarter är utrotningshotade och då krävs det vetskap om detta eftersom många av skogens djurliv behöver dessa för att överleva.
 
Om vi inte bevarar våra arter så utrotar vi rötterna till vår historia, vi reducerar möjligheterna till en inspirationsrik tillvaro. Vi minskar vår förmåga att bota sjukdomar, vi förstör för framtidens födoresurser, vi hotar ekosystemets nyckelarter, riskerar ekologiska kedjeeffekter. Vi stör livsavgörande biologiska processer. Naturen har vi bara lånat av våra barn och vi har inte rätt att avgöra andra arters öde.
 
En viktig utgångspunkt är att människan har rätt att bruka naturen, men hon har också ett ansvar att förhindra allvarliga rubbningar i de ekologiska systemen. Kulturmiljövård betyder att man bevarar forntida lämningar i skogen. Allt från järnåldersgravar till tjärdalar. Södras policy grundar sig på en långsiktig skötsel, att det alltid ska finnas råvaror till industrin. Se till att skogen inte tar slut. Certifieringen kräver också flera åtaganden såsom användning av miljövänliga biologiska oljor till maskinerna, kollektivavtal, medverka på kurser och utbildningar som anordnas och att man följer alla lagar och regler inom svensk standard.
Södra har under många år arbetat för att verksamheten ska ingå som delar i ett kretslopp som inte skadar miljön. Certifieringarna är ett bevis på att de har lyckats.Södras miljöarbete präglas av kretsloppsprincipen dvs. ”Vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas”.Samtliga enheter som Södra Skog, Södra Timber, Södra Cell, Södra Skogsenergi och Södra Interiörs svenska anläggningar arbetar i enlighet med miljöledningssystem ISO 14001.
 
Miljöcertifieringen kräver också att man föbättrar sig. Därför arbetar Södra målinriktat och systematiskt med både kortsiktiga och långsiktiga miljömål. Certifieringen fungerar som en kvalitetssäkring av både kompetens och vår trovärdighet. Det visar att de både håller god kvalité och är miljömedvetna – både vad det gäller dagens produkter och morgondagens.
 
Södra arbetar med dubbla system för skogscertifiering av medlemmarnas skogsfastigheter – PEFC och FSC. För leverans av certifierade produkter har Södra Cell, Södra Timber och Södra Skog spårbarhetscertifikat från PEFC och FSC. Det är PEFC och FSC standarden som kräver att alla som utför skogliga arbeten måste ha grönt kort.
 
PEFC är det skogscertifieringssystem som ställer högst krav på avverkningsentreprenörerna. Därför kräver Södra att de entreprenörer de anlitar är certifierade efter denna standard. Därmed försäkrar de sig om att entreprenadföretagen har kompetens att utföra skogliga uppdrag som uppfyller kraven i ett certifierat skogsbruk.

Miljöpolicy

 

 • Vi använder oss av MK 1 diesel i våra maskiner.
 • Vi använder oss av vegetabilisk/miljögodkänd sågkedjeolja samt hydraulolja som uppfyller kraven i SS 15 54 34.
 • I våra maskiner finns miljömotorer enligt lägst klassificering steg 3
 • Förvaring av diesel i godkända tankar eller kärl.
 • Vi använder oss av propylenglykol i maskinens kylsystem.
 • Vår personal har hög kompetens inom natur- och kulturmiljövård.
 • För att förebygga körskador använder vi oss av stockmattor/grävmaskinsmattor då kunden tillhandahållit sådana.
 • Vi försöker förebygga oljeutsläpp genom att byta slangar i förtid. När vi gör det använder vi oss av vakuumpump samt
  har med oss absorberings- utrustning.
 • Vi återlämnar all spillolja, slang samt filter för destruktion. Avtal finns med Stena Recycling
 • Våra motorsågar körs på miljöbensin samt vegetabilisk sågkedjeolja.
 • Vi använder oss av egen maskintrailer för att göra maskinflyttarna så rationella och bränslebesparande som möjligt.
 • Vi använder oss av miljögodkänd märkfärg.
 • För att minimera markskador använder vi oss av miljöband på maskinerna
 • Vid inköp av nya produkter/maskiner ställer vi höga krav att det är ett miljövänligt val