Utbildning

Att arbeta i skogen kräver att man genomför vissa utbildningar eller kurser. Exempel på detta är ADR, Virkesaptering och Grönt Kort.
 
Att vara underentreprenör åt Södra kräver stort ansvar när det gäller miljön. Alla entreprenörer måste vara certifierade och sedan 10 år tillbaka genomföra en utbildning i "Grönt Kort".
Grönt kort i skogen är ett skogsmaskinförarbevis som bevisar att personen har viss kompetens i ämnena: kulturmiljövård, naturhänsyn, ståndortsanpassning, föryngringsavverkning samt skogsnäringen som sådan. Det viktiga är att man som skogsmaskinsförare tänker på skogens bästa, att man bevarar skogens biologiska mångfald dvs. bevara alla arter i naturen såsom djur och växter. Många trädarter är utrotningshotade och då krävs det vetskap om detta eftersom många av skogens djurliv behöver dessa för att överleva.
 
Om vi inte bevarar våra arter så utrotar vi rötterna till vår historia, vi reducerar möjligheterna till en inspirationsrik tillvaro. Vi minskar vår förmåga att bota sjukdomar, vi förstör för framtidens födoresurser, vi hotar ekosystemets nyckelarter, riskerar ekologiska kedjeeffekter. Vi stör livsavgörande biologiska processer. Naturen har vi bara lånat av våra barn och vi har inte rätt att avgöra andra arters öde.
 
En viktig utgångspunkt är att människan har rätt att bruka naturen, men hon har också ett ansvar att förhindra allvarliga rubbningar i de ekologiska systemen. Kulturmiljövård betyder att man bevarar forntida lämningar i skogen. Allt från järnåldersgravar till tjärdalar. Södras policy grundar sig på en långsiktig skötsel, att det alltid ska finnas råvaror till industrin. Se till att skogen inte tar slut. Certifieringen kräver också flera åtaganden såsom användning av miljövänliga biologiska oljor till maskinerna, kollektivavtal, medverka på kurser och utbildningar som anordnas och att man följer alla lagar och regler inom svensk standard.
 
Södra har under många år arbetat för att verksamheten ska ingå som delar i ett kretslopp som inte skadar miljön. Certifieringarna är ett bevis på att de har lyckats.Södras miljöarbete präglas av kretsloppsprincipen dvs. "Vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas".Samtliga enheter som Södra Skog, Södra Timber, Södra Cell, Södra Skogsenergi och Södra Interiörs svenska anläggningar arbetar i enlighet med miljöledningssystem ISO 14001.
 
Miljöcertifieringen kräver också att man föbättrar sig. Därför arbetar Södra målinriktat och systematiskt med både kortsiktiga och långsiktiga miljömål. Certifieringen fungerar som en kvalitetssäkring av både kompetens och vår trovärdighet. Det visar att de både håller god kvalité och är miljömedvetna - både vad det gäller dagens produkter och morgondagens.
 
Södra arbetar med dubbla system för skogscertifiering av medlemmarnas skogsfastigheter - PEFC och FSC. För leverans av certifierade produkter har Södra Cell, Södra Timber och Södra Skog spårbarhetscertifikat från PEFC och FSC. Det är PEFC och FSC standarden som kräver att alla som utför skogliga arbeten måste ha grönt kort.
 
PEFC är det skogscertifieringssystem som ställer högst krav på avverkningsentreprenörerna. Därför kräver Södra att de entreprenörer de anlitar är certifierade efter denna standard. Därmed försäkrar de sig om att entreprenadföretagen har kompetens att utföra skogliga uppdrag som uppfyller kraven i ett certifierat skogsbruk.

Kontakt

Orrefors Entreprenad AB
Mörtvägen 8
382 38 Nybro
 

Henrik Nilsson

Tel. 073-03 123 53

henrik@orreforsent.se